1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Abone.lv noteikumi (tālāk tekstā – Noteikumi) attiecas uz visiem līgumiem (tālāk tekstā – Līgums) par tādu preses izdevuma abonementa, turpmāk – Abonements, iegādi, kas veikta sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Abonēšanas un piegādes centrs ACD”, vienotais reģistrācijas Nr.4003757493, juridiskā adrese: Mūkusalas iela 15, Rīga, LV-1004, Latvija (tālāk tekstā – “ACD”) interneta vietnē www.abone.lv (tālāk tekstā – abone.lv). Nevar noslēgt līgumu par preses izdevuma piegādi ārpus Latvijas Republikas.
1.2. Noteikumi tiek publicēti abone.lv un tie ir spēkā līdz brīdim, kad abone.lv tiek publicēti jauni abone.lv noteikumi.
1.3. Veicot Abonementa apmaksu vai, ja maksa nav paredzēta, apstiprinot abone.lv pirkuma grozu, Abonementa pircējs, turpmāk tekstā Klients,  apstiprina, ka pilnībā piekrīt Noteikumiem un apņemas tos ievērot.

2. LĪGUMA NOTEIKUMI

2.1. Līgums stājas spēkā dienā, kad ACD saņemta Abonementa maksa. Ja maksa par Abonementu nav paredzēta, Līgums stājas spēkā, apstiprinot abone.lv pirkuma grozu. Līgums ir spēkā visā Abonementa termiņā un zaudē spēku līdz ar Abonementa termiņā pēdējā izdotā abonētā preses izdevuma eksemplāra piegādi Klientam. 
2.2. Pēc Līguma stāšanās spēkā ACD apņemas sniegt Klientam Noteikumos noteikto informāciju un apstiprināt Līguma stāšanos spēkā, nosūtot attiecīgo informāciju un apstiprinājumu uz Klienta norādīto e-pasta adresi, ja Klients ir veicis pasūtījuma apmaksu abone.lv.
2.3. Darbības, kas jāveic, veicot Abonementa pirkumu:
2.3.1. jāizvēlas preses izdevums(i);
2.3.2. jānorāda izvēlētā preses izdevuma abonēšanas perioda sākuma un beigu datums;
2.3.3. jānorāda izvēlētā preses izdevuma eksemplāru skaits;
2.3.4. jānorāda izvēlētā preses izdevuma piegādes adrese, mājas durvju kods (ja kāpņu telpa ir atslēdzama ar durvju kodu), pastkastītes atrašanās vieta (ja tā atrodas atsevišķi no citām pastkastītēm vai nav numurēta, vai neatrodas pie privātmājas vārtiem);
2.3.5. jānorāda Klienta vārds, uzvārds (fiziskām personām) vai nosaukums (juridiskām personām), Klienta tālruņa numurs, e-pasts, adrese;
2.3.6. jānorāda cita informācija, kas ir nepieciešama ACD, lai nodrošinātu izvēlētā preses izdevuma piegādi (juridiskām personām ir pienākums norādīt vai abonētais preses izdevums piegādājams, ievietojot pastkastītē, vai nododot, piemēram, sargam);
2.3.7. jāizvēlas maksājuma veids;
2.3.8. jāveic maksājums;
2.3.9. jāsaņem apstiprinājums e-pastā, ka Līgums ir stājies spēkā, ja Klients ir veicis pasūtījuma apmaksu abone.lv.
2.4. Klientam ir jānodrošina ACD piekļuve abonētā preses izdevuma piegādes adreses pastkastītei (piemēram, ja kāpņu telpa ir slēdzama un ACD rīcībā nav attiecīgās kāpņu telpas atslēgas, Klientam ir pienākums nodrošināt ACD pastnieka piekļuvi pastkastītei abonētā preses izdevuma piegādes dienā un laikā). Ja Klients neizpilda šajā punktā noteiktās saistības,  abonētā preses izdevuma piegāde var tikt nodota VAS “Latvijas Pasts”, kas attiecīgo piegādi veic atbilstoši VAS “Latvijas Pasts” piegādes noteikumiem.
2.5. Klientam jānodrošina, lai Klienta mājdzīvnieki neapdraudētu abonētā preses izdevuma piegādātāju, kad tas veic abonētā preses izdevuma ievietošanu piegādes adreses pastkastītē.
2.6. Klientam jānodrošina slēdzama pastkastīte bez bojājumiem.
2.7. Lai mazinātu iespējamās datu ievadīšanas kļūdas Klientam iegādājoties Abonementu abone.lv, ACD nodrošina atsevišķus laukus izvēlētā preses izdevuma piegādes adreses norādīšanai, kuros ierakstīt pilsētas, apdzīvotas vietas, ielas nosaukumu, mājas numuru, dzīvokļa numuru, durvju kodu, e-pasta adresi un tālruņa numuru.

3. ABONĒTĀ PRESES IZDEVUMA PIEGĀDE

3.1. Neatkarīgi no tā, kurš veic abonētā preses izdevuma piegādi Klientam, Klienta apkalpošanas servisu nodrošina ACD pa tālruņiem 67770101; 26655018 vai elektroniski, Klientam nosūtot rakstisku iesniegumu uz e-pastu: abone@abone.lv vai pa faksu 67063202.
3.2. Abonēto preses izdevumu piegādi Klientam, atkarībā no piegādes adreses veic ACD vai VAS “Latvijas Pasts” (tālāk tekstā LP).
3.3. Ja abonētā preses izdevuma piegādi Klientam veic ACD, abonētie preses izdevumi tiek piegādāti Klientam, ņemot vērā abonētā preses izdevuma veidu:
3.3.1. dienas un nedēļas preses izdevumi – to iznākšanas dienā līdz plkst.7:00 darba dienās. Ja preses izdevums iznāk sestdienā, svētdienā, tad piegādi veic pirmdienā.
3.3.2. žurnāli – 48 stundu laikā no brīža, kad izdevējs tos nodevis ACD piegādei.
3.4. Ja abonētā preses izdevuma piegādi Klientam veic LP, abonētie preses izdevumi tiek piegādāti Klientam, ņemot vērā abonētā preses izdevuma veidu:
3.4.1. dienas un nedēļas preses izdevumi – to izdošanas dienā saskaņā ar LP piegādes standartiem;
3.4.2. žurnāli – 72 stundu laikā no brīža, kad izdevējs tos nodevis LP piegādei.

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA 

4.1. Abonementa maksu nosaka attiecīgā preses izdevuma  izdevējs.
4.2. Par Abonementu var norēķināties: 
4.2.1. Izvēloties tūlītēju samaksu vietnē abone.lv:
4.2.1.1. ar VISA, MasterCard, Maestro, VISA Electron maksājumu kartēm internetā (nauda no kartes konta tiek noņemta Abonementa pirkuma noformēšanas brīdī);
4.2.1.2. ar tiešo AS “Swedbank” vai AS “SEB banka” internetbankas maksājumu;

Izvēloties tūlītēju samaksu abone.lv, pēc apmaksas veikšanas Klients e-pastā saņems pasūtījuma  apstiprinājumu.

4.2.2. Izvēloties apmaksas veidu “Rēķins” (rēķins tiek nosūtīts uz Klienta norādīto e-pastu):
4.2.2.1. vietnē abone.lv  sadaļā “Rēķini” ierakstot rēķina numuru un summu un veicot  maksājumu ar VISA, MasterCard, Maestro, VISA Electron maksājumu kartēm internetā vai AS “Swedbank” vai “SEB banka” internetbanku. Izvēloties rēķina samaksu abone.lv, pēc apmaksas veikšanas Klients e-pastā saņems pasūtījuma  apstiprinājumu.
4.2.2.2. ar pārskaitījumu no jebkuras bankas pēc Klienta ieskatiem uz jebkuru no ACD rēķinā, ko Klients ir saņēmis pa pastu vai e-pastu (atbilstoši Klienta izvēlei), norādītajiem ACD norēķinu kontiem (Abonementa pirkuma apstrāde tiek uzsākta tikai tad, kad maksājums ir saņemts ACD norēķinu kontā). Apmaksājot rēķinu ar pārskaitījumu, no Klienta var tikt iekasēta komisijas maksa saskaņā ar attiecīgās bankas izcenojumiem.
 4.3. Ja Klients izvēlējies šo Noteikumu 4.2.2.punktā minēto apmaksas veidu, tad, veicot maksājumu, obligāti jānorāda ACD rēķina numurs un maksājums jāveic līdz ACD rēķinā norādītajam termiņam (vēlāk samaksātiem rēķiniem var kavēties abonētā preses izdevuma piegāde vai arī tā tiks veikta tikai  atlikušajā abonēšanas periodā).

5. ABONEMENTA PĀRADRESĀCIJAS UN PĀRTRAUKŠANAS KĀRTĪBA

5.1. Klients var pāradresēt Abonementu, t.i., var mainīt abonētā preses izdevuma piegādes adresi (Latvijas Republikas robežās):
5.1.1. sākot ar nākamo abonētā preses izdevuma neizdoto numuru no Klienta paziņojuma par pāradresāciju saņemšanas dienas, ja abonētā preses izdevuma piegādi veic ACD;
5.1.2. ar Klienta norādīto Abonementa pāradresēšanas sākuma datumu, bet ne ātrāk kā 6 (sešu) darba dienu laikā no Klienta rakstiska paziņojuma par pāradresāciju saņemšanas brīža, ja abonētā preses izdevuma piegādi veic LP.
5.2. Pāradresāciju neatkarīgi no abonētā preses izdevuma piegādātāja, Klients var veikt zvanot uz ACD Klientu apkalpošanas servisa tālruni 67770101 vai 26655018 vai atsūtot rakstisku iesniegumu uz ACD e-pastu: abone@abone.lv vai pa faksu 67063202.
5.3. Klients var pārtraukt Abonementu, nosūtot rakstisku iesniegumu uz e-pastu: abone@abone.lv vai pa pastu: SIA “Abonēšanas un piegādes centrs ACD” Klientu serviss, Mūkusalas iela 15, Rīga, LV-1004. Iesniegumā Klientam ir pienākums norādīt, kāda preses izdevuma abonements tiek pārtraukts, piegādes adrese, kā arī naudas izmaksāšanai nepieciešamā informācija (Klienta vārds, uzvārds, personas kods (fiziskām personām) vai nosaukums un reģistrācijas numurs (juridiskām personām), bankas nosaukums un konta numurs). 
5.4. Abonementa pārtraukšana tiek nodrošināta, sākot ar nākamo pilno Abonementa perioda kalendāro mēnesi un Klientam atmaksājamā Abonementa summa tiek aprēķināta vienīgi par atlikušajiem Abonementa termiņa pilnajiem mēnešiem. 
5.5. Abonementa pārtraukšanas gadījumā, Klientam 30 (trīsdesmit) dienu laikā no Klienta iesnieguma saņemšanas uz Klienta iesniegumā norādīto konta numuru bankā tiek atmaksāts Abonementa maksas atlikums par neizmantoto Abonementa periodu, ievērojot Noteikumu 6.4.punktā noteikto.

6. PRETENZIJU IESNIEGŠANAS KĀRTĪBA

6.1. Klientam ir tiesības pieteikt ACD pretenzijas par nepiegādātu vai savlaicīgi nepiegādātu abonēto preses izdevumu, zvanot ACD Klientu apkalpošanas servisam pa tālruni 67770101 vai 26655018 vai rakstot e-pastu uz abone@abone.lv, šādos termiņos:
6.1.1. par preses izdevumiem ar periodiskumu 5 reizes nedēļā – 1 (vienas)  nedēļas laikā no preses izdevuma iznākšanas dienas; 
6.1.2. par preses izdevumiem, kas iznāk vienu reizi nedēļā – 2 (divu) nedēļu laikā no preses izdevuma iznākšanas dienas, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc nākamā attiecīgā preses izdevuma numura saņemšanas;
6.1.3. par izdevumiem, kas iznāk divas reizes mēnesī – 4 (četru) nedēļu laikā no preses izdevuma iznākšanas dienas, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc nākamā attiecīgā preses izdevuma numura saņemšanas;
6.1.4. par izdevumiem, kas iznāk vienu reizi mēnesī vai retāk – 1 (viena) mēneša laikā no preses izdevuma iznākšanas dienas, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) dienu laikā pēc nākamā attiecīgā preses izdevuma numura saņemšanas;
6.2. ACD ir pienākums divu darba dienu laikā (darba dienās no pirmdienas līdz piektdienai, izņemot svētku dienas) no Klienta pretenzijas saņemšanas noskaidrot un novērst abonētā preses izdevuma nesaņemšanas iemeslus un sniegt Klientam atbildi.
6.3. ACD nav atbildīgs par:
6.3.1. ārvalstu preses izdevumu piegādes aizkavēšanos;
6.3.2. piegādāto preses izdevumu saglabāšanu bojātā vai neaizslēgtā pastkastītē;
6.3.3. preses izdevuma saturu, poligrāfisko kvalitāti un preses piegādi, kad izdošana tiek kavēta izdevēja vai trešo personu vainas dēļ.
6.4. Gadījumā, ja izdevējs pārtrauc abonētā preses izdevuma izdošanu pirms apmaksātā Abonementa perioda beigām vai gadījumā, ja Klients pārtrauc Abonementu, Abonementa maksas daļu par neizdotajiem vai Abonementa pārtraukšanas gadījumā nepiegādātajiem preses izdevuma numuriem ACD atmaksā Klientam tikai pēc atmaksai paredzētās naudas summas saņemšanas no attiecīgā preses izdevēja.
6.5. ACD neatmaksā Klientam Abonementa maksas daļu gadījumā, ja attiecīgā preses izdevuma izdevējs ir bankrotējis vai likvidēts.
6.6. Ja Klients saņemtajam preses izdevumam konstatē slēptus defektus, Klients par šāda izdevuma saņemšanu informē ACD, zvanot ACD Klientu apkalpošanas servisam pa tālruni 67770101 vai 26655018 vai rakstot e-pastu uz abone@abone.lv. ACD nodrošina saņemtā preses izdevuma, kam konstatēts slēpts defekts, nomaiņu pret  jaunu izdevuma eksemplāru. Klientam bojātais abonētā preses izdevuma eksemplārs jāatdod ACD, par nodošanas iespēju vienojoties ar ACD Klientu apkalpošanas servisu.

7. ACD ATBILDĪBA

ACD ir atbildīgs vienīgi par tiešajiem zaudējumiem, kas nodarīti Klientam, ja šādi zaudējumi ir Līguma noteikumu pārkāpumu sekas un nodarīti ACD rupjas neuzmanības vai ļaunprātīgas rīcības rezultātā.

8. KLIENTU DATU BĀZE

8.1. Abonementa noformēšanai, abonēto preses izdevumu piegādāšanas nodrošināšanai un Noteikumos noteikto saistību izpildei Klienta personas datu pieņemšanu, uzglabāšanu, labošanu un nodošanu trešajām personām nodrošina ACD. ACD ir tiesīgs pieprasīt Klientu personas datus un uzglabāt tos ACD Klientu datu bāzē, kā arī nodot šos datus Klienta abonēto preses izdevumu izdevējam un VAS “Latvijas Pasts”.
8.2. ACD ir tiesības izmantot Klienta adreses datus, tālruņa numuru un e-pasta adresi  mārketinga aktivitāšu un tirgus izpētes veikšanai, informēšanai par ACD pakalpojumiem, kā arī reklāmas produkcijas piegādei.
8.3. Noformējot Abonementa pirkumu un apmaksājot rēķinu, Klients piekrīt rēķinā minēto datu korektumam un šo Noteikumu 8.1. un 8.2. punktā minēto pasākumu veikšanai.
8.4. Klientam ir tiesības aizliegt savu personas datu izmantošanu mārketinga aktivitāšu un tirgus izpētes veikšanai, kā arī informēšanai par ACD pakalpojumiem un reklāmas produkcijas piegādei. Atteikties iespējams, zvanot ACD Klientu apkalpošanas servisam pa tālruni 67770101 vai 26655018 vai rakstot e-pastu uz abone@abone.lv.
8.5. Pēc Klienta pieprasījuma, kas veikts zvanot ACD Klientu apkalpošanas servisam pa tālruņiem 67770101; 26655018 vai rakstot e-pastu uz abone@abone.lv, var tikt veikta Klienta personas datu labošana vai dzēšana ACD Klientu datu bāzē.

9. KONTAKTINFORMĀCIJA

SIA “Abonēšanas un piegādes centrs ACD”
Mūkusalas iela 15, Rīga, LV-1004
Vienotais reģistrācijas Nr.: 40003757493
AS Swedbank, norēķinu konts: LV31HABA0551026495494, SWIFT: HABALV22 
AS SEB banka, norēķinu konts: LV22UNLA0050014666855, SWIFT: UNLALV2X 
Nordea Bank AB Latvijas filiāle, norēķinu konts: LV28NDEA0000082446459, SWIFT: NDEALV2X
Tālruņa numurs 67770101 vai 26655018
E-pasts: abone@abone.lv